Оригинал (Original)
Автори: Петров, М. М.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ ПОЛЕТА НА ХЕЛИКОПТЕРА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ В ПЛАНИНСКО-ГОРИСТА МЕСТНОСТ
Ключови думи: хеликоптер, претоварване, търсене и спасяване

Абстракт: В настоящата работа се провежда изследване на параметрите на полета в зависимост от изменението на релефа на местността. Определени са зависимостите на нормалното претоварване от ъгъла на наклона на релефа и скороста на полета. Определена е дистанцията за изменение траекторията на полета и “пропадането” в зависимост от скоростта и ъгъла на наклона на препятствието (релефа на местността). Представени са графиките на цитираните зависимости и подходите за по-нататъшното изследване на проблема за маневриране на хеликоптера при изпълнение на операции по търсене и спасяване в условията на планинско-гориста местност.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2014, 2014, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petrov, M. M.
  Title: HELICOPTER FLIAGTS MODELING IN IMPLEMENTING RESCUE IN MOUNTAIN OUS WOODLAND
  Keywords: helicopter, overload and search and rescue

  Abstract: The current paper study was performed on a flight change depending on the local terrain. Defined the dependencies are the normal overload of the angle of inclination of the relief and the speed of flight. The distance is determined about change the flight path and "fall" depending on the the speed and angle of the terrain. Presented are graphs of the cited dependencies and approaches to further investigation the problem of maneuvering the helicopter in the performance of operations, search and rescue in a mountain forest.

  References

   Issue

   BulTrans-2014, 2014, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание