Оригинал (Original)
Автори: Спиров, К. М., Илкнур Хасан Нури Хамза.
Заглавие: СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА
Ключови думи: обучение, управление, електронни тестове, оценка, контрол

Абстракт: Развитието на системите за управление на обучението води до навлизане на всички сфери на нашия живот. Използването на електронни тестове за контрол и оценка позволява индиви-дуален подход към обучаващите, както и неп-рекъснат контрол и оказване на помощ в про-цеса на обучение, по-висока производителност в работата на преподавател и обучаващи. Изследването се прави в съответствие с по-мощта на съвременна педагогическа психоло-гия, дидактически принципи и съвременна електроника. Теста може да го приемем като техническа операция, която се състои опреде-ляне на няколко характеристики на даден про-цес, продукт или услуга съответства някаква услуга. По принцип теста можем да го приемем като експеримент. Крайния резултат на теста може да бъде (Да или Не) или измерена стойност като коли-чествен и категоричен. Също така има и тесто-ве които определят нивото на определен отго-вор при което резултатът е независима промен-лива.

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на ученитеІСливен, том 24, стр. стр. 273-274, 2013, България, Сливен, БМ-Трейд, ISSN 13112864

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spirov, K. M., Ilknur Hasan Nuri Hamza.
  Title: MANAGEMENT SYSTEM OF TRAINING WITH ELECTRONIC TESTS FOR
  Keywords: management systems training, electronic testing, evaluation and monitoring

  Abstract: The test can be regarded as a technical operation that consists of determination of one or more characteristics of a product. Test can be considered as technical operation. An important factor in the learning process is the control and evaluation of knowledge.

  References

   Issue

   Union scientist Sliven, vol. 24, pp. 273-274, 2013, Bulgaria, Sliven, BM-Trid, ISSN 13112864

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум