Оригинал (Original)
Автори: Червенкова, Т. В., Червенков, А. Г., Христова, И. Х.
Заглавие: Анализ на магнитното поле на въздушна линия за високо напрежение
Ключови думи: магнитно поле, въздушен електропровод, високо напрежение, ко

Абстракт: Изследва се магнитното поле създадено от въздушен електропровод за високо напрежение. Анализът се извършва числено чрез компютърно симулиране. Използва се метода на крайните елементи за да се определят векторите на магнитното поле, създадено от проводниците на линията за високо напрежение. Изчислява се магнитната индукция и се определя разпределението на магнитното поле в околността на електропровод 220 kV.

Библиография

 1. C. R. Paul, 1992, Introduction to Electromagnetic Compatibility, NY, John Wiley
 2. E. Habiger, 1998, Electromagnetic Compatibility, Germany, Hüthig
 3. Генков Н. Т., В.Т. Захариев, 1990, Механична част на електрическите мрежи, София, ТУ-София
 4. Червенкова Т, И. Христова, 2013, Източници на електромагнитни смущения и начините на проникването им в електротехнически обекти, Годишник на ТУ-Сливен, том 5, стр. стр. 36-45
 5. BFS DE, 2014, Bundesamt für Strahlenschutz, <http://www.bfs.de/de/elektro/nff/wirkungen/wirkungen.html>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 27.06.2014
 6. ANSYS, Inc, 2014, ANSYS, <http://www.ansys.com/>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 27.06.2014

Издание

Енергетика, том 3, брой 3, стр. стр. 17-21, 2014, България, Sofia, издание на НЕК, ISSN 0324-1521

Издателските права се държат от HEK

Пълен текст на публикацията

Autors: Chervenkov, A. G., Chervenkova, T. V., Hristova, I.H.
Title: Analysis of the magnetic field of overhead line for high-voltage
Keywords: magnetic field, overhead line, high-voltage, computer simulation, finite element method

Abstract: The magnetic field, created of high-voltage overhead line is investigated. The analysis is made by computer simulations. The finite element method FEM is used to determination of magnetic field vectors, created by conductors of high-voltage line. The magnetic induction is computed and the distribution of the magnetic field in vicinity of 220 kV power line is determined.

References

 1. C. R. Paul, 1992, Introduction to Electromagnetic Compatibility, NY, John Wiley
 2. E. Habiger, 1998, Electromagnetic Compatibility, Germany, Hüthig
 3. Генков Н. Т., В.Т. Захариев, 1990, Механична част на електрическите мрежи, София, ТУ-София
 4. Червенкова Т, И. Христова, 2013, Източници на електромагнитни смущения и начините на проникването им в електротехнически обекти, Годишник на ТУ-Сливен, том 5, стр. стр. 36-45
 5. BFS DE, 2014, Bundesamt für Strahlenschutz, <http://www.bfs.de/de/elektro/nff/wirkungen/wirkungen.html>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 27.06.2014
 6. ANSYS, Inc, 2014, ANSYS, <http://www.ansys.com/>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 27.06.2014

Issue

Energetika, vol. 3, issue 3, pp. 17-21, 2014, Bulgaria, Sofia, Energetika, ISSN 0324-1521

Copyright HEK

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание