Оригинал (Original)
Автори: Стоилова, В. Т., Николов, Е. К.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК В КЛАСА НА ОБЕКТИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ
Ключови думи: транспортен трафик, обекти с разпределени параметри

Абстракт: Представен е аналитично изведен модел на обект с разпределени па- раметри от първи ред, използван за моделиране на пътния трафик в автома- гистрали.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 64, брой 1, стр. стр. 111-120, 2014, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoilova, V. T., Nikolov, E. K.
  Title: MODELING OF THE TRANSPORT TRAFFIC IN THE CLASS DISTRIBUTED PARAMETERS PLANT
  Keywords: Transport Traffic, Distributed Parameters Plants

  Abstract: Analytical derived first order distributed parameters model, used for modeling transport traffic in highways, is presented.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical University-Sofia, vol. 64, issue 1, pp. 111-120, 2014, Bulgaria, Sofia, Publishing House Technical University- Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание