Оригинал (Original)
Автори: Спиров, К. М., Хабибе Хасан Нури.
Заглавие: СРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИE
Ключови думи: електронни среди, системи за управление на образованието

Абстракт: (СЕО) е най новия тип обучение. Това е на-бор от инструменти за усвояване на знания умения и преподаване. Целта е процесът на обучение да протича посредством използването на компютър и интернет

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на ученитеІСливен, том 24, стр. стр. 278-280, 2013, България, Сливен, БМ-Трейд, ISSN 13112864

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spirov, K. M., Habibe Hasan Nuri.
  Title: Е-LEARNING ENVIRONMENT
  Keywords: electronic environments implementation, learning Management system

  Abstract: E-learning environment (SEA) represents a completely new type of technology in education. These environments are available online and rely on internet technology. E-learning environment can be characterized by the following features: organizing the content of training in thematic blocks in the electronic learning environment;

  References

   Issue

   Union scientist Sliven, vol. 24, pp. 278-280, 2013, Bulgaria, Sliven, BM-Trid, ISSN 13112864

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум