Оригинал (Original)
Автори: Спиров, К. М., Илкнур Хасан Нури Хамза.
Заглавие: ВИДОВЕ ОЦЕНЯВАЩИ КОМПОНЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ЕЛЕКТРОННО OБУЧЕНИЕ
Ключови думи: е-обучение, таксономия на Блум, системи за дистанционно обучение

Абстракт: Електронното обучение (е-Learning) е един от най- прогресивните и съвременни методи за обучение. Електронното обучение дава въз-можност за сравнение с традиционното обуче-ние, особено дисциплини свързани с компю-търна техника. Бързото развитие на компютърните техно-логии и интернет дава голяма възможност за развитие на човечеството. Множество фирми занимаващи с дистанционно обучение, могат а дават решения и в областта на електронното обучение.

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на ученитеІСливен, том 24, 2013, България, Сливен, БМ-Трейд, ISSN 13112864

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spirov, K. M., Ilknur Hasan Nuri Hamza.
  Title: TYPES OF ASSESSMENT COMPONENTS USED IN ELECTRONIC TRAINING
  Keywords: e- learning, distance learning systems, learning management, assessment in a e- learning, SCORM, the criteria of Bloom, evaluating components, tests

  Abstract: Оne of the most progressive modern training methods and evaluation of students is work on a web environment, known as (e-learning). Training electron gives a number of advantages compared to traditional live, particularly when used in subjects related to computer technology.

  References

   Issue

   Union scientist Sliven, vol. 24, 2013, Bulgaria, Sliven, BM-Trid, ISSN 13112864

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум