Оригинал (Original)
Автори: Иванов, Г. И., Костов, И. Й.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА MRAS СХЕМА ЗА ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ, ОРИЕНТИРАНА ПО НАМАГНИТВАЩИЯ ТОК
Ключови думи: Безсензорно управление, векторно управление, асинхронен двиг

Абстракт: Адаптивните системи с еталонен модел (MRAS) са най-широко използваните в схемите за безсензорно управление. В работата се сравняват разработен модел на MRAS схема за оценка на скоростта, ориентирана по намагнитващия ток и две класически MRAS схеми с модели на роторния пълен магнитен поток и на реактивната мощност. Разработеният модел е верифициран в симулационната среда Simulink на MATLAB®. Направени са изводи по отношение на точността в режим следене и компенсация на смущения, а също и в областта на ниските скорости. Литературна справка - 11 заглавия.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2014, ФА, том Том 64, брой 1, стр. стр. 83-92, 2014, България, Созопол, ТУ София, ISBN ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ivanov, G. I., K, I. J.
  Title: STUDY OF SENSORLESS SPEED ESTIMATION SCHEME OF INDUCTION MOTOR, BASED ON MRAS MODEL AND ORIENTED BY MUTUAL CURRENT
  Keywords: Sensorless control, vector control, induction motor, adaptive systems, MRAS, rotor flux, reactive power, mutual current.

  Abstract: The Model Reference Adaptive System (MRAS) is probably the most widely applied speed sensorless drive. This paper compares induction motor speed estimation model using mutual current based MRAS schema and two conventional MRAS schemes, oriented by rotor flux and reactive power models. The developed model was tested in simulation environment Simulink of MATLAB®. Conclusions are made regarding the accuracy in tracking mode and compensation of disturbances and also during operation of electric power in low speed region. The reference contains 15 titles in the last years.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2014, FA, vol. 64, issue 1, pp. 83-92, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание