Оригинал (Original)
Автори: Бекриев, О. Н., Кирилов , К., Й.
Заглавие: Стенд за моделни изпитвания на вентилатори
Ключови думи: вентилатор, паралелни дюзи, AMCA 210

Абстракт: В работа е дадено проучване на методите за моделни изпитвания на вентилатори. Разработен е стенд с измерване разход на въздух чрез паралелни дюзи. Определени са различните режими на изпитване

Библиография

  1. eurovent, 2008, www.eurovent certification.com, , <www.eurovent certification.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on):

Издание

XIX Научна конференция с международно участие ЕМФ2014, том II, стр. стр. 82-85, 2014, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371

Пълен текст на публикацията

Autors: Bekriev, O. N., Kirilov, K.,Y.
Title: Test bench for model testing fans
Keywords: fan, multiple nozzles, AMCA 210

Abstract: The paper presents the research on methods for model testing fans. Developed test bench with multiple nozzles for measuring air flow rate. Determined are different test modes.

References

  1. eurovent, 2008, www.eurovent certification.com, , <www.eurovent certification.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on):

Issue

XIX National Scientific Conference with International Participation FPEPM2014, vol. II, pp. 82-85, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1314-5371

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум