Оригинал (Original)
Автори: Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Христова, И. Х.
Заглавие: Изследване на капацитивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения
Ключови думи: електромагнитна съвместимост, електромагнитните смущения, ка

Абстракт: Разглеждат се електромагнитните смущения създавани от въздушните електропроводи за високо и свръхвисоко напрежение. Анализира се капацитивното проникване на електромагнитните смущения в линиите за средно и ниско напрежение и линиите за пренос на данни, разположени в близост до въздушните електропроводи за високо напрежение. Определят се взаимните капацитети и електрическото поле в близост до въздушния електропровод, създадено от проводниците на линия за високо напрежение. Изчислява се напрежението на линия за ниско напрежение, възникнало от смущението посредством капацитивната връзка. Получено е разпределението на това напрежение в околността на електропровода за високо напрежение.

Библиография

 1. Habiger E, 1998, Electromagnetic Compatibility, Germany, Hüthig
 2. Paul C. R., 1992, Introduction to Electromagnetic Compatibility, NY, John Wiley
 3. Харлов Н.Н, 2007, Электромагнитная совместимость в электроэнергетике, Томск, Издательство ТПУ
 4. Chervenkova T., I. Hristova, 2013, Sources of electromagnetic disturbances and cases of their penetration in electrical objects, Proceedings of Technical University of Sliven, том 5, стр. стр. 35-46
 5. Генков Н., Захариев В., 1990, Механична част на електрически мрежи, София, ТУ София
 6. Папазов С.П, Фархи С.Л, 1988, Теоретична електротехника, част 3, София, Техника

Издание

Годишник на Технически Университет София, том 64, брой 1, стр. стр. 467-476, 2014, България, София, Издателство на ТУ София, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от ТУ София

Пълен текст на публикацията

Autors: Chervenkov, A. G., Chervenkova, T. V., Hristova, I. H.
Title: Investigation of the capacitive influence of high-voltage overhead lines on the electrical equipments
Keywords: electromagnetic compatibility, electromagnetic disturbance, capacitive penetration, overhead power lines, high voltage

Abstract: The electromagnetic disturbances generated by overhead power lines for high and ultra high voltage is considered. Capacitive penetration of electromagnetic disturbance in the lines for medium and low voltage, and lines for data, located near overhead high-voltage lines, is analysed. The mutual capacitances and electric field close to high-voltage overhead lines are determined. The voltage on low voltage line, arising from the disturbance by capacitive coupling, is calculated. The distribution of this voltage in the vicinity of high-voltage lines is obtained.

References

 1. Habiger E, 1998, Electromagnetic Compatibility, Germany, Hüthig
 2. Paul C. R., 1992, Introduction to Electromagnetic Compatibility, NY, John Wiley
 3. Харлов Н.Н, 2007, Электромагнитная совместимость в электроэнергетике, Томск, Издательство ТПУ
 4. Chervenkova T., I. Hristova, 2013, Sources of electromagnetic disturbances and cases of their penetration in electrical objects, Proceedings of Technical University of Sliven, том 5, стр. стр. 35-46
 5. Генков Н., Захариев В., 1990, Механична част на електрически мрежи, София, ТУ София
 6. Папазов С.П, Фархи С.Л, 1988, Теоретична електротехника, част 3, София, Техника

Issue

Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 64, issue 1, pp. 467-476, 2014, Bulgaria, Sofia, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright ТУ София

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание