Оригинал (Original)
Автори: Стоянов А. С., Георгиев, А. Г.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАТЕНТЕН ТОПЛИНЕН АКУМУЛАТОР КАТО ЧАСТ ОТ СЛЪНЧЕВА ТОПЛИННА СИСТЕМА
Ключови думи: материали с промяна на фазовото състояние, топлинен латентен акумулатор, термопомпа, слънчеви колектори, измервателна система

Абстракт: ВНИМАНИЕ - АВТОРЪТ Е САМО АНАСТАС СТОЯНОВ. ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДРУГ АВТОР Е ПО ВИНА НА НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА. Разработена е методика за изследване на латентен топлинен акумулатор с течен топлоносител, като част от слънчева топлинна система с термопомпа. Показано е положението на използваните измервателни уреди спрямо латентния акумулатор. Дефинирани са измерваните величини и точността на измерването им. Посочени са използваните измервателни уреди и последователността при провеждане на изпитването.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ София, филиал Пловдив "Journal of Fundamental Sciences and Applications", том 20, 2014, България, Пловдив, Technical University Sofia, branch Plovdiv, ISBN ISSN 1310 - 8271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoyanov A. S., Georgiev, A. G.
  Title: METHODOLOGY FOR THE STUDY OF LATENT HEAT ACCUMULATOR AS A PART OF SOLAR SYSTEM
  Keywords: phase change materials, heat latent accumulator, heat pump, solar collectors, measuring system

  Abstract: ВНИМАНИЕ - АВТОРЪТ Е САМО АНАСТАС СТОЯНОВ. ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДРУГ АВТОР Е ПО ВИНА НА НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА. Methodology for the Study of the heat latent accumulator with a liquid heat carrier as part of a solar thermal system with heat pump has been developed. The position of the measuring instruments used compared to the heat latent accumulator is presented. The measured values and the accuracy of their measurement are defined. The used measuring equipment and the consistency in the test are specified.

  References

   Issue

   Годишник на ТУ София, филиал Пловдив "Journal of Fundamental Sciences and Applications", vol. 20, 2014, Bulgaria, Plovdiv, Technical University Sofia, branch Plovdiv, ISBN ISSN 1310 - 8271

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание