Оригинал (Original)
Автори: Авджиева, Р. Г.
Заглавие: ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЕГ СИГНАЛИ ОТ ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК И КЛАСИФИКАЦИЯ С НЕВРОННИ МРЕЖИ
Ключови думи: мозъчни вълни, ЕЕГ сигнали, детектор на лъжата, невронни мре

Абстракт: Детектор на лъжата се ползва най-често от правоприлагащите агенции. Изследването в тази статия предлага нова методика за откриване на измами. С извлечени тестови ЕЕГ данни, с електроенцефалографска шапка модел “Emotiv EPOC”, посредством контролиран експеримент е разработена система в среда на MATLAB, използваща апарата на невронните мрежи за класификация на входни сигнали извличани от човешкия мозък. Представен е експеримент, който да служи като обучаваща и тестова извадка с цел да се определи дали даден изследван субект е свързан с конкретно събитие или въпрос. Направена е проверка за коректността на разпознаването.

Библиография

  Издание

  INTERNATIONAL CONFERENCE "AUTOMATICS’2014", том 64, брой 1, стр. стр. 483-490, 2014, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Avdzhieva, R. G.
  Title: 'Lie detector with usage of EEG signals from the human brain and classification with neural networks'
  Keywords: brainwaves, EEG signals, lie detector, Neural Networks, MATLAB

  Abstract: The lie detector is used most often by law enforcement agencies. This paper proposes a new method for fraud detection. EEG test data extracted with an electroencephalograph neuroheadset “Emotiv EPOC”, obtained through a controlled experiment, was used to develop a system in MATLAB that uses neural networks for classification of input signals extract from human brain. An experiment is presented for the purpose to obtain train and test samples in order to determine whether the test subject is connected to a specific event or question. An evaluation of the correctness of the classification rate recognition is performed.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE "AUTOMATICS’2014", vol. 64, issue 1, pp. 483-490, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание