Оригинал (Original)
Автори: Ангелова Д.
Заглавие: Универсални скоростни профили на завъртяна инжектирана струя
Ключови думи: инжектирана завъртяна струя, универсални скоростни профили, плосък пламък

Абстракт: В тази статия са представени универсални скоростни профили на действителните, тангенциални и аксиални компоненти на скоростта. Получени са експериментални резултати от инжектирана завъртяна струя, които могат да послужат при определяне на локални аеродинамични характеристики на разглеждан участък от смесителя.

Библиография

  1. D. Stoeva, 2014, OBSERVATION OF THE AERO-DYNAMIC CHARACTERISTICS OF, Proceeding of BIOATLAS 2014 Conference ISSN: 1844-8577, 15-17.05.2014, <Transilvania, Romania>,

Издание

УХТ, том LX, стр. стр. 1531, 2013, България, Пловдив, УХТ-Пловдив, ISSN 1314-7102

Издателските права се държат от УХТ-Пловдив

Пълен текст на публикацията

Autors: Angelova D.
Title: UNIVERSAL VELOCITY PROFILES OF INJECTED WHIRLED JET
Keywords: universal velocity profiles, injected whirled jet, flat flame

Abstract: The universal velocity profiles of actual, tangential and axial components are presented in this paper. The experimental results of injected whirled jet in burner-mixer have been obtained. The equivalence between summarized and velocity profiles are proved.

References

  1. D. Stoeva, 2014, OBSERVATION OF THE AERO-DYNAMIC CHARACTERISTICS OF, Proceeding of BIOATLAS 2014 Conference ISSN: 1844-8577, 15-17.05.2014, <Transilvania, Romania>,

Issue

UHT, vol. LX, pp. 1531, 2013, Bulgaria, Plovdiv, UHT-Plovdiv, ISSN 1314-7102

Copyright УХТ-Пловдив

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание