Оригинал (Original)
Автори: Ружеков, Г. Т., Тиянов И.Л.
Заглавие: ЛАБОРАТОРЕН СТЕНД „ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР” – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ЕТАП 1
Ключови думи: PLC-based Control, Wind Generator, SCADA

Абстракт: Статията разглежда разработената система за управление на лабораторен стенд - "Вятрен генератор". Системата е реализирана с промишлен контролер на Siemens - S7-1200 и Siemens WinCC Advanced SCADA система. Използва се съществуващ лабораторен стенд в лаборатория "Хидроенергетика и хидравлични турбомашини" в катера "Хидроаеродинамика и хидравлични турбомашини" към Енергомашиностроителен факултет, Технически Университет - София.

Библиография

  Издание

  Списание Автоматика и информатика, брой 3, 2013, България, София, САИ

  Издателските права се държат от САИ

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ruzhekov, G. T., Tiyanov I.L.
  Title: LABORATORY BENCH “WIND GENERATOR” – CONTROL SYSTEM, STAGE 1
  Keywords: PLC-based Control, Wind Generator, SCADA

  Abstract: The developed control system for laboratory bench – “Wind Generator”, stage 1 is presented in this paper. The system is based on Siemens S7-1200 programmable controller and Siemens WinCC Advanced SCADA system. Used an existing laboratory bench at the Laboratory “Hydropower and hydraulic turbo machine” at the department of Hydroaerodynamics and Hydraulic Machines, Faculty of Power Engineering and Power Machines, Technical University of Sofia.

  References

   Issue

   Automatica and Informatics, issue 3, 2013, Bulgaria, Sofia, SAI

   Copyright САИ

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание