Оригинал (Original)
Автори: Петров, П. Г.
Заглавие: АЛГОРИТЪМ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ
Ключови думи: въздушно движение, конфликт, автоматизация

Абстракт: Представен е алгоритъм за неавтоматизирано откриване на конфликти във въздушното движение.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2014, 2014, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petrov, P. G.
  Title: AN AIR TRAFFIC CONFLICT DETECTION ALGORITHM
  Keywords: air traffic, conflic, automationt

  Abstract: A manually handled air traffic conflict detection algorithm is presented.

  References

   Issue

   BulTrans-2014, 2014, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание