Оригинал (Original)
Автори: Алексиев, С. Л.
Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЗЪБНИ ДВОЙКИ БЕЗ СЕПАРАТОР ЗА ХИДРОМОТОР
Ключови думи: хидромотор, моделиране, показатели, ексцентрицитет

Абстракт: В настоящата статия е разгледан теоритичния модел чрез, който се променят въртящия момент и оборотите на хидромотора. Предложен е начин чрез който, производителя може с една и съща конструкция, чрез промяна на вида на зъбната двойка се получават хидромотори с различни хидравлични и динамични характеристики.

Библиография

  Издание

  АДП 2014, том 1, брой 4, 2014, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1310-3946

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Aleksiev, S. L.
  Title: SIMULATION MODELING OF AUTOMATION COMPLEXES IN DISCRETE PRODUCTION ENGINEERING
  Keywords: rotor, modeling, hydraulic motor

  Abstract: Thi sarticle was reviewed by the the oretical model that will improve torque hydraulic motor. Proposeda way by which to select eccentricity needed to, respective needs of the hydraulic motor

  References

   Issue

   ADP 2014, vol. 1, issue 4, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1310-3946

   Copyright ТУ-София

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание