Оригинал (Original)
Автори: Георгиева, В. М.
Заглавие: Обработка на медицински изображения
Ключови думи: медицински изображения, методи за получаване, съхранение и предаване, подобряване, анализ

Библиография

  Издание

  , 2015, България, София, Технически университет- София, ISBN ISBN:978-619-167-215-8
  Autors: Georgieva, V. M.
  Title: Medical image proocessing
  Keywords: medical images, methods for receiving, storing and transmitting, improving, analyzing

  References

   Issue

   , 2015, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN ISBN:978-619-167-215-8

   Вид: учебник