Оригинал (Original)
Автори: Георгиева, В. М., Петров, П. П.
Заглавие: Сигнали и системи“ - Ръководство за лабораторни упражнения
Ключови думи: спектрален, корелационен анализ на едномерни сигнали, модулационни процеси, изследване на цифрови филтри, основни характеристики на системи

Библиография

  Издание

  , 2016, България, София, Кинг, ISBN ISBN: 978-954-9518-88-7
  Autors: Georgieva, V. M., Petrov, P. P.
  Title: Signals and Systems - A Guide to Laboratory Exercises
  Keywords: spectral, correlation analysis of one-dimensional signals, modulation processes, research of digital filters, main characteristics of systems

  References

   Issue

   , 2016, Bulgaria, Sofia, King, ISBN ISBN: 978-954-9518-88-7

   Вид: ръководство