Autors: Shopov, A., Bonev, B. B.
Title: Change of Young’s Module on Steel Specimens with Corrosion by Experiment
Keywords: Young’s module, corrosion, accelerated corrosion, steel specimen

References

    Issue

    International Journal of Modeling and Optimization, vol. 2, issue 9, pp. 102-107, 2019, Romania,

    Цитирания (Citation/s):
    1. Y. Blikharskyy, J. Selejdak, N. Kopiika, Specifics of corrosion processes in thermally strengthened rebar, Case Studies in Construction Materials, vol. 15, p. e00646 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar