10654

Публикации
Publications

1520

Автори
Autors

10655

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7701 Noninska, I. S., Romansky, R. P., Organization of Technological Structures for Personal Data Protection (2022)
7702 Георгиева, И. Р., Ръководство за семинарни упражнения по Организационно поведение (2021)
7703 Stanev, S., Stanev, R. H., Some shortcomings of the IEC 60214-1:2003 standard, regarding type tests of tap-changers and motor drive units (2014)
7704 Stanev, R. H., Asenov, T. S., Vacheva, G. I., Micro and nanogrid active power management under stand alone and grid connected operation (2017)
7705 Mihailova, M. M., TRENEV V., GENOVA P., KONSTANTINOV S., Process Simulation in a MechatronicBioreactor Device with Speed-RegulatedMotors for Growing of Three-Dimensional Cell Cultures (2006)
7706 Petrinska, I. C., Investigation of the Color Rendering of LED Luminaires for Human Centric Lighting (2021)
7707 Михайлова Г., Добрев Т., Цонева, М. М., ОБРАТНА ЗАДАЧА НА КИНЕМАТИКАТА НА РЕГИОНАЛНИ ПОДСИСТЕМИ НА ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ С ТРИ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА (2021)
7708 SPIRO M. KONSTANTINOV., Mindova, M. M., PANAYOT T. GOSPODINOV., PENKA I. GENOVA., Three-Dimensional Bioreactor Cultures: A Useful Dynamic Model for the Study of Cellular Interactions (2004)
7709 Тодоров, Г. Д., Иванов, Ц. Т., Камберов, К. Х., Златев, Б. Н., BG4045U1 Обратима асинхронна електрическа машина с аксиално ориентиран магнитен поток със съставни статор и ротор (2021)
7710 Гераскова, О. Д., Мениджмънт и маркетинг 1 част (2022)
7711 Гераскова, О. Д., Мениджмънт и маркетинг 2 част (2022)
7712 Райчев, Р. П., Делова, И. Л., Намаляване на механичните напрежения при пробни образци, подложени на сложно натоварване (2022)
7713 Делова, И. Л., Райчев, Р. П., Изследване на механичните напрежения при перфорирани пластини, подложени на сложно натоварване (2022)
7714 Karapetkov, S. M., Moneva, I. K., Gramenova, M. V., Tsoneva, M. M., Mechano-mathematical modeling of motor-vehicle motion with reading the stabilizing moment of the driving wheels (2011)
7715 Tzanova, S. S., Microelectronics Skill Alliance-Need Analysis of Microelectronics Sector (2021)
7716 Tzanova, S. S., Implementation of an Internationalised Master Degree Courses in Nanoelectronics and Nanotechnologies in Asian Universities (2021)
7717 Plaza., Castro., Sancristobal., Tzanova, S. S., Promoting Microelectronic through Remote FPGA based Laboratory (2021)
7718 Tzanova, S. S., Master Degree Modules in Nanotechnologies for Electronics (2012)
7719 Tzanova, S. S., Virtual Performance Support Systems for Engineering Education (2018)
7720 Lazarov, V. D., Notton G., Zarkov, Z. J., Ivan B., Hybrid Power Systems with Renewable Energy Sources – Types, Structures, Trends for Research and Development (2005)
7721 Баева, М. Р., Славова, В. О., Станко Станков., Influence of emulsifiers on the changes of sponge cakes during storage (2016)
7722 Stoyanov, Y. S., Theoretical Study Of A Spading Machine With A Horizontal Arm (2021)
7723 Mironov, R. P., Kushlev, S. D., Medical Images Watermarking using Wavelet Transform and DCT (2018)
7724 Райков, К. В., Интеграционна перспектива на хибридните микроелектронни елементи в мембранните технологии (2020)
7725 Райков, К. В., Модернизация на хидроформа помпена станция чрез използване на честотен инвертор (2020)
7726 Mollov, V. S., CMOS Three-State Buffer Delay Optimization for High Speed Implementation (2020)
7727 Славова, В. О., Иванова, Н. В., Г. Н., ЕКСТРАКЦИЯ НА β-КАРОТИН ОТ МОРКОВИ С НЯКОИ НЕПОЛЯРНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ (2021)
7728 Райков, К. В., Методика за определяне на сумарните годишни разходи поради несинусоидалност на напрежението (2021)
7729 Райков, К. В., Методика за определяне на сумарните годишни разходи поради несиметрия на напрежението (2021)
7730 Райков, К. В., Възможност за защита от работа на сухо при помпа с честотен преобразувател с вграден програмируем контролер (2021)
7731 Неделчева, С. И., Райков, К. В., Задачи по къси съединения (2022)
7732 Драголов Е., Георгиев И., Лилов И., Георгиев, С. Г., Планиране на експерименталното изследване и обработка на опитните данни на електролитните сплавни покрития (2017)
7733 Драголов Е., Георгиев И., Лилов И., Георгиев, С. Г., Класификация на възстановителните покрития (2017)
7734 Vacheva, G. I., Stanev, R. H., Kanchev, H. C., Hinov, N. L., Study of multiple operation modes of mini, micro and nanogrid (2018)
7735 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., Stanev, R. H., Modelling of power electronic converter for LED lighting system powered by micro and nanogrid (2018)
7736 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., Zlatev, Z. L., Modelling of DC/DC boost converter in visual programing environments (2018)
7737 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., Penev, D. N., Research procedure for buck-boost converter for small electric vehicles (2017)
7738 Hranov, C. H., Vacheva, G. I., Hinov, N. L., Arnaudov, D. D., Modelling DC-DC converter for charging supercapacitor (2017)
7739 Драголов Е., Михайлова Г., Георгиев, С. Г., Микротвърдост на желязо-никелово-кобалтови покрития (2018)
7740 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Михайлова Г., Изследване на морфологията, структурата и размерите на кристалите на електролитно отложените желязо, никел и кадмиевите покрития (2018)
7741 Цонева, М. М., Георгиев, С. Г., Янева Д., Иванова, М. С., Кинематичномоделиране на газоразпределителния механизъм от ДВГ в средата на програмен продукт Matlab (2017)
7742 Цонева, М. М., Георгиев, С. Г., Относно кинематичните характеристики на механизъм от двуредов двигател с вътрешно горене (2018)
7743 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Георгиев И., Обзор на методите и материалите за постигане качествени покрития със специфични свойства в условията на наваряване (2018)
7744 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Георгиев И., Избор на електроден материал за възстановяване в условията на електродъгово наваряване детайли с дефиниран комплекс от свойства (2018)
7745 Spirov D., Lazarov, V. D., Roye D., Zarkov, Z. J., Mansouri O., Modélisation des convertisseurs statiques DC-DC pour des applications dans les énergies renouvelables en utilisant Matlab/Simulink (2009)
7746 Lazarov, V. D., Zarkov, Z. J., Kanchev, H. C., Stoyanov, L. S., B. François., Compensation of power fluctuations in PV systems with supercapacitors (2012)
7747 Gurov, N. R., Slavov, V. D., Tashev, T. A., Virtual capacitive sensor system (2011)
7748 Slavov, V. D., Tashev, T. A., Computer based system for sources automated calibration (2010)
7749 Ivanova, V., Tashev, T. A., Draganov, I. R., DDoS Attacks Classification using SVM (2022)
7750 Gatchev, G. K., Mollov, V. S., Combining Pre-Calculated Inference Lookup Tables in Convolutional Neural Networks (2020)