Оригинал (Original)
Автори: Чучуганов, К. Й., Хаздай Л. Й., Митова, М. П.
Заглавие: Анализ на процеситепри работа на система за аварийно спиране при асансьорите
Ключови думи: асансьори, захващащ механизъм, ограничител на скоростта, ава

Абстракт: Системата за аварийно спиране при асансьорите обхваща един комплекс от елементи, които трябва да работят синхронно, за да се осигури безотказната им работа. Целта на настоящата работата е да се изследват процесите, които протичат при задействане на тази система, за да се търсят методи за оптимизация с оглед оси-гуряване на безотказна работа и комфортни условия за пътниците. Резултатите от изследванията могат да се ползват в работата на проектантите, производителите на асансьори, специалистите по монтажа и експлоатация на асансьорите.

Библиография

  Издание

  сп.Българско списание за Инженерно проектиране, брой 40, стр. стр. 161-166, 2019, България, София, Машиностроителен факултет, ТУ-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Chuchuganov, K. Y., Hazdai L. Y., Mitova, M. P.
  Title: ANALYSIS OF THE PROCESSES IN OPERATION OF THE LIFT EMERGENCY BRAKE SYSTEM
  Keywords: lift, safety gear, overspeed governor, emergency braking, optimization criteria

  Abstract: The lift emergency braking system comprises a set of elements that must operate synchronously to ensure safety operation. The purpose of this work is to investigate the processes that take place when this system is activated, in order to find an optimization method to ensure safety operation and comfortable conditions for passengers. The results of the research can be used by designers, lift manufacturers and installation specialists.

  References

   Issue

   Bulgarian journal for Engineering Design, issue 40, pp. 161-166, 2019, Bulgaria, Sofia, Faculty of Mechanical Engineering, TU-Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание