Оригинал (Original)
Автори: Чучуганов, К. Й., Хаздай Л. Й., Митова, М. П., Илиев, Г. С.
Заглавие: Динамичен модел за изследване, анализ и прогнозиране на процесите при аварийно спиране на асансьорите.
Ключови думи: асансьори, захващащ механизъм, аварийно спиране, динамичен м

Библиография

  Издание

  сп.Българско списание за Инженерно проектиране, брой 42, стр. стр. 13-17, 2020, България, София, Машиностроителен факултет, ТУ-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Chuchuganov, K. Y., Hazdai L. Y., Mitova, M. P., Iliev, G. S.
  Title: Dynamic model for examination, analysis and forecasting of the processes in accidental stopping of lifts
  Keywords: lift, safety gear, overspeed governor, emergency braking

  References

   Issue

   Bulgarian journal for Engineering Design, issue 42, pp. 13-17, 2020, Bulgaria, Sofia, Faculty of Mechanical Engineering, TU-Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание