Оригинал (Original)
Автори: Митова, М. П.
Заглавие: Оценка на проблемите за информационно осигуряване на европейските изисквания за безопасност
Ключови думи: Европейско техническо законодателство, Директиви „Нов подход“, Оценяване на съответствие, Хармонизиран стандарт

Абстракт: Анализирани са проблемите при осигуряване на европейските изисквания за безопасност на машини в България. Направен е преглед на текущото състояние по решаване на тези проблеми. Въз основа на анализа е съставена оценка на изпълнението на европейските изисквания и са набелязани цели и задачи за тяхното решаване. Европейското техническо законодателство (ЕТЗ) е неделима важна част от работата на множество производители, вносители, дистрибутори, администрации и т.н., опериращи в рамките на Европейската икономическа зона (ЕИЗ – държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Този доклад разглежда и анализира развитието на текущата дейност по подпомагане облекчаването на работата на прилагащите европейското законодателството, за които то е движещо в ежедневната им работа.

Библиография

  Издание

  САХ технологии, брой 1, стр. стр. 34-41, 2013, България, София, Технически университет-София, ISSN 1314-9628
  Autors: Mitova, M. P.
  Title: Assessment of the problems for informational provision of European requirements for safety
  Keywords: European technical legislation, “New approach” Directives, Conformity assessment, Harmonized standards.

  Abstract: The problems of ensuring of the European safety requirements for machines in Bulgaria are analyzed. A review of the current state in solving these problems is done. On the basis of analysis an assessment of implementation of European requirements is composed. Goals and tasks for solving the problems are indicated. European technical legislation is an important integral part of the work of many manufacturers, importers, distributors, administrations and etc., operating within European Economic Area (EEA – member states of the European Union (EU) and Iceland, Liechtenstein and Norway). This report examines and analyzes the current activities’ development in supporting the work of manufacturers applying EU law for the daily basis.

  References

   Issue

   CAx technologies, issue 1, pp. 34-41, 2013, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1314-9628

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание