Оригинал (Original)
Автори: Чучуганов, К. Й., Хаздай Л. Й., Митова, М. П., Илиев, Г. С.
Заглавие: Методика за изследване, изпитване и настройка на захващащи механизми за асансьори
Ключови думи: асансьори, захващащ механизъм, ограничител на скоростта, ава

Библиография

  Издание

  сп.Българско списание за Инженерно проектиране, брой 42, стр. стр. 18-23, 2020, България, София, Машиностроителен факултет, ТУ-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Chuchuganov, K. Y., Hazdai L. Y., Mitova, M. P., Iliev, G. S.
  Title: Metodology fro examination, testing and adjustment of safety gears for lifts
  Keywords: lift, safety gear, overspeed governor, emergency braking

  References

   Issue

   Bulgarian journal for Engineering Design, issue 42, pp. 18-23, 2020, Bulgaria, Sofia, Faculty of Mechanical Engineering, TU-Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание