Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д.
Заглавие: Съпротивление на материалите
Ключови думи: Съпротивление на материалите, учебник

Абстракт: Учебникът съдържа необходимата теоретична информация за успешното усвояване на дисциплината „Съпротивление на материалите”. Той е предназначен за студентите от Технически университет – София, които изучават тази дисциплина. Съдържанието е близко до преподавания на студентите лекционен курс.

Библиография

 1. Джонов Ц., Йорданов Й., 1992, Съпротивление на материалите, Габрово, ТУ-Габрово
 2. Кисьов И., 1978, Съпротивление на материалите, V издание, София, Техника
 3. Лазов Л., Славов. И., 1992, Съпротивление на материалите, София, Техника
 4. Милков В., 2008, Съпротивление на материалите, Варна, ТУ-Варна
 5. Феодосиев В., 1965, Съпротивление на материалите, София, Техника
 6. Beer F.P., 2012, Mechanics of Materials, Sixth Edition, New York, McGrawHill
 7. Hibbeler R.C., 2011, Mechanics of Materials, Eighth Edition, USA, Prentice Hall
 8. Silva V.D., 2006, Mechanics and Strength of Materials, Germany, Springer

Издание

, 2017, България, София, Авангард Прима, София, ISBN 978-619-160-831-7
Autors: Nikolov, N. D.
Title: Strength of materials
Keywords: Strength of materials, textbook

Abstract: The textbook contains the theoretical information necessary for the successful learning of the Strength of materials course. It is intended for the students of the Technical University - Sofia who study this discipline. The content is close to the lecture course taught to the students.

References

 1. Джонов Ц., Йорданов Й., 1992, Съпротивление на материалите, Габрово, ТУ-Габрово
 2. Кисьов И., 1978, Съпротивление на материалите, V издание, София, Техника
 3. Лазов Л., Славов. И., 1992, Съпротивление на материалите, София, Техника
 4. Милков В., 2008, Съпротивление на материалите, Варна, ТУ-Варна
 5. Феодосиев В., 1965, Съпротивление на материалите, София, Техника
 6. Beer F.P., 2012, Mechanics of Materials, Sixth Edition, New York, McGrawHill
 7. Hibbeler R.C., 2011, Mechanics of Materials, Eighth Edition, USA, Prentice Hall
 8. Silva V.D., 2006, Mechanics and Strength of Materials, Germany, Springer

Issue

, 2017, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, Sofia, ISBN 978-619-160-831-7

Вид: учебник