Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д., Борисов, Б. А., Кузманов, Н. И.
Заглавие: Създаване на стенд за изпитване на материали при чисто усукване, предназначен за лабораторни упражнения
Ключови думи: изпитване на материалите, стенд, чисто усукване

Абстракт: В тази статия е описано създаването на икономически изгоден стенд за лабораторни упражнения по темите „Изпитване на материалите“ и „Чисто усукване“, които са част от обучението по „Съпротивление на материалите“. Направен е обзор на съществуващите решения и изисквания към това изпитване, избрана е концепция и са формулирани технически изисквания, описана е конструкцията на създадения стенд.

Библиография

 1. БДС EN ISO 6892-1:2009 Метални материали. Изпитване на опън.
 2. БДС 1196-71 Метали. Методи за изпитване на усукване.
 3. Hibbeler R.C., 2011, Mechanics of Materials, Eighth Edition, USA, Prentice Hall
 4. Beer F.P., 2012, Mechanics of Materials, Sixth Edition, New York, McGrawHill
 5. Czichos H., Saito T., Smith L.R., 2006, Springer Handbook of Materials Measurement Methods, Germany, Springer Science & Business Media
 6. ASTM E 143: Std. Test Method for Shear Modulus at Room Temperature, ASTM Int., West Conshohocken 2002
 7. ASTM A938: Std. Test Method for Torsion Testing of Wires, ASTM Int., West Conshohocken 2004
 8. ISO 7800: Metallic Materials – Wire – Simple Torsion Test, International Organization for Standardization (ISO), Geneva 2003
 9. ISO 9649: Metallic Materials – Wire – Reverse Torsion Test, International Organization for Standardization (ISO), Geneva 1990
 10. Nadai A., 1950, Theory of Flow and Fracture of Solids, Vol. 1, 2nd edn., New York, McGraw–Hill
 11. Vallee G., Short R., Design and Development of an Economical Torsion Testing Machine, Proceedings of the ASEE New England Section 2006 Annual Conference

Издание

Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии “БулТранс-2015”, стр. стр. 50-54, 2015, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-955X

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolov, N. D., Borisov, B. A., Kuzmanov, N. I.
Title: Creation of pure torsion testing machine intended for laboratory works
Keywords: materials testing, testing machine, pure torsion

Abstract: This article describes the creation of economically viable stand for laboratory works on topics "Materials testing" and "Pure torsion", which is part of the course "Strength of Materials". A review of existing solutions and requirements for this test are made, a concept is selected and the technical requirements are formulated, the construction of the created stand are described.

References

 1. БДС EN ISO 6892-1:2009 Метални материали. Изпитване на опън.
 2. БДС 1196-71 Метали. Методи за изпитване на усукване.
 3. Hibbeler R.C., 2011, Mechanics of Materials, Eighth Edition, USA, Prentice Hall
 4. Beer F.P., 2012, Mechanics of Materials, Sixth Edition, New York, McGrawHill
 5. Czichos H., Saito T., Smith L.R., 2006, Springer Handbook of Materials Measurement Methods, Germany, Springer Science & Business Media
 6. ASTM E 143: Std. Test Method for Shear Modulus at Room Temperature, ASTM Int., West Conshohocken 2002
 7. ASTM A938: Std. Test Method for Torsion Testing of Wires, ASTM Int., West Conshohocken 2004
 8. ISO 7800: Metallic Materials – Wire – Simple Torsion Test, International Organization for Standardization (ISO), Geneva 2003
 9. ISO 9649: Metallic Materials – Wire – Reverse Torsion Test, International Organization for Standardization (ISO), Geneva 1990
 10. Nadai A., 1950, Theory of Flow and Fracture of Solids, Vol. 1, 2nd edn., New York, McGraw–Hill
 11. Vallee G., Short R., Design and Development of an Economical Torsion Testing Machine, Proceedings of the ASEE New England Section 2006 Annual Conference

Issue

Scientific conference with international participation on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies “BulTrans-2015”, pp. 50-54, 2015, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание