Оригинал (Original)
Автори: Соколов, Е. Е.
Заглавие: Оценка на силовите параметри при получаване на зъбни колела от прахови материали
Ключови думи: прах, порьозност, щамповане, параметри, зъбни колела

Абстракт: Една от важните задачи на машиностроенето и в частност на приборостроенетосе оказва постоянното подобрение на техническите характеристики на машините и приборите, намаляване на трудоемкостта, себестойността и разхода на метал при тяхната изработка.Във връзка с това в световната практика се забелязватенденция на все по-широко използване на детайли получени от прах, след което те се подлагат на горещо или студено щамповане с цел намаляване на порьозността.

Библиография

  Издание

  Петнадесета научно-техническа конференция с международно участие „АДП 2006“, Година XIІІ, брой 12 стр. 319-326,София 2006, том 13, брой 12, стр. стр. 319-326, 2006, България, София, София, ISSN 1310-3946
  Autors: Sokolov, E. E.
  Title: Estimation of the force parameters in obtaining gears from powder materials
  Keywords: powder materials, porous, stamping, parameters, gears

  Abstract:

  References

   Issue

   Fifteenth Scientific and Technical Conference with International Participation "ADP 2006", Year XIІІ, Issue 12, pp. 319-326, Sofia 2006, vol. 13, issue 12, pp. 319-326, 2006, Bulgaria, Sofia, Sofia, ISSN 1310-3946

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание