Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Яначков, Г. М.
Заглавие: Kонструктивен обзор на окачванията на съвременните леки автомобили
Ключови думи: Окачване, многозвенно окачване, направляващ апарат, активно

Абстракт: Разгледани са съвременните тенденции в използването на различните конструкции окачвания, от автомобилните производители на леки автомобили.

Библиография

  Издание

  Транспорт, екология ‐ устойчиво развитие: научно‐техническа конференция с международно участие ЕКО, том 17, стр. стр. 36-47, 2010, България, Варна, ТУ-Варна, ISBN 954-20-00030

  Издателските права се държат от ТУ-Варна

  Autors: Pavlov, N. L., Yanachkov, G. M.
  Title: A review on the design of modern light cars suspensions
  Keywords: Suspension, multilink, linkage, active suspension

  Abstract:

  References

   Issue

   EKO, vol. 17, pp. 36-47, 2010, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISBN 954-20-00030

   Copyright ТУ-Варна

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание