Оригинал (Original)
Автори: Соколов, Е. Е.
Заглавие: Критерии за избор на материали, технология и термообработка за изработване на зъбни колела. Международна конференция
Ключови думи: зъбни колела, термообработка, технология, прахова металургия, синтероване

Абстракт: Изборът на материали за изработване на зъбни колела зависи от предназначението им и условията при които работят. Материалите, използвани за производство на зъбни колела трябва да осигуряват висока контактна якост на работните повърхнини на зъбите и якост на зъбите на огъване. Основни критерии за работоспособност на зъбната предавка, работеща в маслена вана (закрита предавка –тип редуктор или автомобилна предавателна кутия) е контактната якост на зъбите. Границата за качествените показатели на зъбните колела и в частност на зъбите им е твърдостта на повърхността НВ 350. Възможността за получаване на необходимата твърдост на зъбите в условията на конкретното производство, възможността за тяхната обработка, серийността на производството, дефицитност и цена на материала зависят от предназначенито и характера на предавката.Механичните свойства на зъбните колела зависят от използвания за производството им материал,вида на термообработка.

Библиография

  Издание

  Транспорт, екология ‐ устойчиво развитие: научно‐техническа конференция с международно участие ЕКО: сборник доклади. ‐ Варна: Техн. унив., том 22, брой 1, стр. стр. 119-125, 2015, България, Варна, Издателство ТУ-Варна, ISSN 2367-6299
  Autors: Sokolov, E. E.
  Title: Criteria for the selection of materials, technological and heat treatment processes for gearwheels manufacturing
  Keywords: steel, surface, hardness, gearwheel, powder metallurgy

  Abstract: The work provides a number of analyses of particular steel types used in the gears manufacturing. Formulated are guidelines and criteria leading to the right selection of production materials. The mentioned analyses studied the technological and chemical heat treatment processes concerning the types of steels as well as the conventional powder metallurgy materials.

  References

   Issue

   TRANSPORT, ECOLOGY- SUSTAINABLE DEVELOPMENT Proceedings of the technical and scientific conference ECO Varna, vol. 22, issue 1, pp. 119-125, 2015, Bulgaria, Varna, Technical University - Varna, ISSN 2367-6299

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание