Оригинал (Original)
Автори: Димова, Б. Д.
Заглавие: Дълготрайност на магнезиеви сплави при променливо натоварване и концентрация на напреженията
Ключови думи: умора на материала, уморна дълготрайност, хистерезисна енергия, динамични характеристики, Mg-сплави

Абстракт: В автореферата е направен обзор на съвременното състояние на проблемите свързани с: определяне и представяне на статистически значими динамични параметри за магнезиеви сплави; дефиниране на разсеяната енергия, която може да се счита за физически обоснован параметър за оценка на дълготрайността; използване на аналитични, приближени и числени методи за определяне на локалните напрежения и деформации във върха на концентратори. В работата са анализирани фундаменталните подходи за прогнозиране на дълготрайността и са оценени възможностите им за получаване на адекватни решения. Резултатите от анализа и експериментите потвърждават, че разработеният подход, базиран на енергетичен критерий, дава добро съответствие с изследваните в представения труд магнезиеви сплави. Резултатите от обзора са формулирани в изводи, фиксиращи известни празноти в традиционните методи и очертаващи възможността за приложение на модифициран подход за определяне на дълготрайността.

Библиография

  Издание

  Факултет по транспората, катедра "Съпротивление на материалите", 2009, България, София, ТУ-София
  Autors: Dimova, B. D.
  Title: Fatigue life of magnesium alloys under variable loading taking into account stress concentration
  Keywords: fatigue, fatigue life time, hysteresis energy, dynamic properties, Mg-alloys

  Abstract: The presented work makes an overview of the current status of issues related to: definition and presentation of statistically significant dynamic parameters for magnesium alloys; definition for dissipated energy, which can be considered as physically based parameter for assessment of durability, use of analytical, approximation and numerical methods for determining the local stresses and deformations at the notch tip. The fundamental approaches for predicting durability have been analysed in the presented work and the suitability of approaches for obtaining adequate solutions has been assessed. The results of the analysis and the experiments confirm that the modified approach, based on this energy criterion, is in a good accordance with the magnesium alloys, examined in the work. Results of the review have been formulated in conclusions, fixing some gaps in the conventional methods and outlining the possibility for application of a modified approach for determination of durability.

  References

   Issue

   Faculty of Transport, department "Strength of Materials", 2009, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia

   Вид: автореферат