Оригинал (Original)
Автори: Соколов, Е. Е.
Заглавие: Оценка на качеството на зъбни колела получавани от прахови материали
Ключови думи: прахови, плътност, деформация, порьозност, фактори, експерим

Абстракт: Едно от най-важните направления в машиностроенето е разширеното използване на безотпадъчни технологии, без да се допускат компромиси с качеството и себестойността на изделията. В роботата се дават резултати от планиран експеримент, моделиращ процеса на вторична деформация на зъбни колела, изработени от похови материали. Формулирана е комплексна целева функция, която включва, както плътноста на крайните изделия, така и натоварването на използваните при пресуването технологични съоръжения.

Библиография

  Издание

  Осма научна конференция „Смолян 2006“, том 1, брой 1, стр. стр. 194-203, 2006, България, Смолян, Смолян, ISBN 954-91877-1-3
  Autors: Sokolov, E. E.
  Title: Quality evaluation of sintered gears
  Keywords: powder materials, density, porous, factors, experiment

  Abstract:

  References

   Issue

   Eighth Scientific Conference "Smolyan 2006", vol. 1, issue 1, pp. 194-203, 2006, Bulgaria, Smolyan, Smolyan, ISBN 954-91877-1-3

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание