Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Цветков, П. М., Кръстев, О. М.
Заглавие: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ВЛАКОВИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ, ПРОВЕЖДАНИ ЧРЕЗ СИМУЛАЦИЯ НА СТЕНД ЗА ГАЗО-ДИНАМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Ключови думи: железопътни спирачни системи, виртуален инструмент

Абстракт: Докладът е посветен на изграждането и използването на виртуален измервателен инструмент при изследвания, извършени на Стенд за газо-динамични изследвания на влакови спирачни системи. Измерватилният инструмент е базиран на хардуер PCI 2121 и LabView.

Библиография

  Издание
  TRANS&MOTAUTO'05, 2005, България, В. Търново, ISSN 1313-5031

  Autors: Velkov, K. H., Cvetkov, P. M., Krastev, O. M.
  Title: USAGE OF VIRTUAL INSTRUMENTS IN RESEARCH OF RAILWAY BRAKING SYSTEMS, CARRIED OUT WITH SIMULATION ON BENCH FOR GAS-DYNAMIC TESTS
  Keywords: railway brake systems, virtual instument

  Abstract:

  References

   Issue
   TRANS MOTAUTO'05, 2005, Bulgaria, V. Tarnovo, ISSN 1313-5031

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание

   Въведена от: доц. д-р Кирил Христов Велков