Оригинал (Original)
Автори: Стойчев, Г. Б., Лазов, Л. Д., Цонев, В. Ц.
Заглавие: Екстензометър за високи температури
Ключови думи: екстензометър, измерване на деформации, числен анализ, автом

Абстракт: В работата е описана конструкция на екстензометър за изпитване при високи температури. За проектирането са използвани съвременни софтуерни продукти, позволяващи оптимизирането на конструкцията с оглед на минимизиране на грешката в процеса на измерването. Анализирани са различни конструкции за закрепване на екстензометъра към изпитваното пробно тяло. Проведени са числени експерименти с модели на екстензометър за високи температури по метода на крайните елементи със софтуерен продукт COSMOS/M. Дадени са резултати от числените експерименти за очакваната грешка от измерването при нормални температури, при каквато се калибрират и предлаганите от различни фирми екстензометри.

Библиография

  Издание

  III Национална студентска научно-техническа конференция, стр. стр. 29-32, 2007, България, София, ТУ-София, ISBN 978-954-438-647-4
  Autors: Stoychev, G. B., Lazov, L. D., Tsonev, V. T.
  Title: Extensometer for high temperatures
  Keywords: -

  Abstract: -

  References

   Issue

   III National Student Scientific and Technical Conference, pp. 29-32, 2007, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-954-438-647-4

   Вид: публикация в национален форум