Оригинал (Original)
Автори: Соколов, Е. Е.
Заглавие: Класификация на процесите при формоване на прахови материали и заготовки с машиностроително предназначение
Ключови думи: прах, прахова заготовка, формоване, пресоване, порьозност, натисково усилие, процеси

Абстракт: В разработката за пръв път се прилага класификация на процеси за формоване на прах и прахови заготавки(полуфабрикати).Тя е извършена по определени 7 класификационни признака, като става съответнодиференциране на тези процеси в групи, подгрупи и разновидности. Всичко това е описано в текст, като е представена и блок схема за регледност и по леснаразбираемост, както и за избор на съответен технологичен процес за формоване на прах или прохова заготовка. Класификацията е подкрепена с конкретни примери, чрез описание на съответните процеси.

Библиография

  Издание

  Четиринадесета Юбилейна научно-техническа конференция „АДП 2005“, том 12, брой 11, стр. стр. 53-58, 2005, България, София, София, ISSN 1310-3946
  Autors: Sokolov, E. E.
  Title: Classification of processes in the form of powder materials and blanks for machine-building purposes.
  Keywords: powder, powder blank, molding, pressing, porosity, pressure, processes

  Abstract: For the first time in the present elaborations suggested a classification of processes for formation of powder and powder work pieces 'semi-manufactured parts'. The classification is done according to seven classification criteria.differentiation of these processes is done in groups, subgroups and type. All this is described in the text and block diagram is presented for selection of a respective of a technological process for formation of dust or dust work-piece. The presented classification is illustrated with some examples.

  References

   Issue

   Fourteenth Jubilee Science and Technology Conference "ADP 2005", Year XI, Issue 11, p.53-58, Sofia, 2005., vol. 12, issue 11, pp. 53-58, 2005, Bulgaria, Sofia, Sofia, ISSN 1310-3946

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание