Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д., Борисов, Б. А.
Заглавие: Методика за работа с новосъздаден стенд за изпитване на материали при чисто усукване
Ключови думи: изпитване на материалите, стенд, чисто усукване

Абстракт: В тази статия е описана методиката за работа с новосъздаден стенд за изпитване на материали при чисто усукване, предназначен за обучение на студенти. Методиката ще послужи да се доразвие сега съществуващото лабораторно упражнение „Изпитване на материалите“, както и да се създаде ново лабораторно упражнение, на тема „Чисто усукване“. И двете теми са част от обучението по „Съпротивление на материалите“.

Библиография

  1. Николов, Н. Д., Борисов, Б. А., Кузманов, Н. И., 2015,Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии “БулТранс-2015”: Създаване на стенд за изпитване на материали при чисто усукване, предназначен за лабораторни упражнения, Созопол, България, стр. стр. 50-54
  2. БДС 1196-71 Метали. Методи за изпитване на усукване.
  3. ISO 7800: Metallic Materials – Wire – Simple Torsion Test (International Organization for Standardization (ISO), Geneva 2003)

Издание

Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии “БулТранс-2015”, стр. стр. 55-59, 2015, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISSN 1313-955X

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolov, N. D., Borisov, B. A.
Title: Working methodology for newly created pure torsion testing machine
Keywords: materials testing, testing machine, pure torsion

Abstract: This article describes working methodology for newly created pure torsion testing machine, designed for training students. The methodology will be used to further develop of the currently existing laboratory exercise "Testing of materials" and to create a new laboratory exercise – "Pure torsion". Both topics are part of the course "Strength of Materials".

References

  1. Николов, Н. Д., Борисов, Б. А., Кузманов, Н. И., 2015,Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии “БулТранс-2015”: Създаване на стенд за изпитване на материали при чисто усукване, предназначен за лабораторни упражнения, Созопол, България, стр. стр. 50-54
  2. БДС 1196-71 Метали. Методи за изпитване на усукване.
  3. ISO 7800: Metallic Materials – Wire – Simple Torsion Test (International Organization for Standardization (ISO), Geneva 2003)

Issue

Scientific conference with international participation on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies “BulTrans-2015”, pp. 55-59, 2015, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN ISSN 1313-955X

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание