Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц.
Заглавие: Справочник по съпротивление на материалите
Ключови думи: Съпротивление на материалите, справочник

Абстракт: Справочникът е предназначен за Студентите от техническите специалности на Технически университет - София, които изучават дисциплината „Съпротивление на материалите”. Освен по „Съпротивление на материалите”, той може да им бъде полезен и при работата по други дисциплини. Справочникът може да се ползва успешно и от студенти на други университети, както и от инженери при практически пресмятания.

Библиография

  Издание

  , 2013, България, София, Авангард Прима, София, ISBN 978-619-160-084-7

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nikolov, N. D., Tsonev, V. T.
  Title: Strength of materials handbook
  Keywords: Strength of materials, handbook

  Abstract: The handbook is intended for the students of technical specialties of the Technical University - Sofia, who study the subject "Strength of materials". In addition to "Strength of materials", it can also be useful for other disciplines. The handbook can be used successfully by students from other universities as well as by engineers in practical calculations.

  References

   Issue

   , 2013, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, Sofia, ISBN 978-619-160-084-7

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Б. Димова, Т. Маринова, Създаване на специализиран софтуер за определяне на якостта на бързо въртящи се дискове, Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии “БулТранс-2018”, Созопол, България, 15-17 септември 2018, Сборник с доклади, стр. 86-89. - 2018 - в български издания
   2. G. Valkov, V. Nikolov, Analysis of stresses and deformations in the chassis of rough terrain forklifts, “TechSys 2020”, Plovdiv, Bulgaria, 14-16 May 2020, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, Volume 878, article 012038 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: книга/глава(и) от книга