Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е., Иванов, П. И., Додов, М. П., Стоянов, С. Б.
Заглавие: Определяне на ефективната площ на пневматични еластични елементи в лабораторни условия.
Ключови думи: Пневматичен еластичен елемент, ефективна площ, сила, премест

Абстракт: В публикацията са определени характеритиките на ефективната площ на пневматичен еластичен елемент. Използван е оригинален метод. Получените характеристики са представени и анализирани.

Библиография

  Издание

  Транспорт, екология ‐ устойчиво развитие: научно‐техническа конференция с международно участие ЕКО, том 24, стр. стр. 210-214, 2017, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 2367- 6965

  Издателските права се държат от ТУ-Варна

  Autors: Pavlov, N. L., Sokolov, E. E., Ivanov, P. I., Dodov, M. P., Stoyanov, S. B.
  Title: Determination of air springs effective area under laboratory conditions
  Keywords: Air spring, effective area, diameter, force, displacement, pressure, test bench

  Abstract: In this paper the effective area characteristic of an air spring was determinate. For obtaining the characteristics is used original method. The obtained characteristics are shown and analyzed.

  References

   Issue

   EKO Varna, vol. 24, pp. 210-214, 2017, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 2367- 6965

   Copyright ТУ-Варна

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание