Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Кунчев, Л. П.
Заглавие: Механо-математично моделиране на независимо раменно окачване
Ключови думи: Моделиране, окачване, собствени честоти, трептения, автомобил

Абстракт: В публикацията се използват методите на векторната механика за съставяне на механо-математичен модел, описващ динамичното поведение на подресорените и неподресорените маси на автомобил с раменно независимо окачване. Определени са собствените честоти на всички елементи в системата при свободни трептения. Изследвана е плавността на движение по детерминирана повърхност, чиито неравности се променят по синусоидален закон. Числените експерименти са проведени в работна среда на MATLAB.

Библиография

  1. Katzov, D. A., D. A. Hlebarski, 2005, Kinematics of the turn of wheel vehicle with account of the tires and influence of the suspension, International Journal of Pure and Applied Mathematics, том 25(2), стр. стр. 203-213

Издание

Транспорт, екология ‐ устойчиво развитие: научно‐техническа конференция с международно участие ЕКО, том 16, стр. стр. 97-114, 2009, България, Варна, ТУ-Варна, ISBN 954-20-00030

Издателските права се държат от ТУ-Варна

Autors: Pavlov, N. L., Kunchev, L. P.
Title: Mechano-mathematical modeling of an independent arm suspension
Keywords: Modeling, suspension, natural frequency, vibration, vehicle

Abstract:

References

  1. Katzov, D. A., D. A. Hlebarski, 2005, Kinematics of the turn of wheel vehicle with account of the tires and influence of the suspension, International Journal of Pure and Applied Mathematics, том 25(2), стр. стр. 203-213

Issue

EKO, vol. 16, pp. 97-114, 2009, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISBN 954-20-00030

Copyright ТУ-Варна

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание