Оригинал (Original)
Автори: Соколов, Е. Е.
Заглавие: Аналитичен модел за изследване на трептенията в зъбното зацепване на двойка цилиндрични зъбни колела от автомобилна предавателна кутия
Ключови думи: трептения, зъбни колела,динамичен модел

Абстракт: В работата е разработен модел с цел определяне на динамичните натоварвания в зъбното зацепване, които да бъдат използвани за изследване на трептенията в системата, за да се осигури издръжливост на зъбите без повишаване на масата и габаритните размери на предавката. Численото решаване на задачата за намиране на собствените честоти на трептене и на ъглите и скоростите на преместване при принудителни трептения на зъбите се извършва с помощта на софтуерния продукт „MATLAB”

Библиография

  Издание

  БулТранс – научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, 2015, България, Созопол, Технически университет - София, том 1, брой 1, 2015, том 1, брой 1, стр. стр. 126-129, 2015, България, Созопол, Техническия университе т – София, ISSN 1313 - 955X

  Издателските права се държат от Издателство на Техническия университет – София

  Autors: Sokolov, E. E.
  Title: Analytical model for the study of the vibrations in the toothing of a pair of cylindrical gear wheels of automotive gearbox
  Keywords: vibrations, gears wheels, dynamic model

  Abstract: In the paper is developed an analytical method to evaluate the dynamic load in a gear engagement, which is used to study the vibrations in the system to provide durability of teeth without increasing the mass and dimensions of the drive. The numerical solution of the problem finding out natural frequencies and angles and velocities of displacement with forced vibrations of teeth is done using MATLAB software.

  References

   Issue

   BulTrans - scientific conference on aeronautics, automotive and railway engineering and technologies, 2015, Sozopol, Bulgaria, Technical University of Sofia 2015, vol. 1, issue 1, pp. 126-129, 2015, Bulgaria, Sozopol, Technical University - Sofia, ISSN 1313 - 955X

   Copyright Издателство на Техническия университет – София

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание