Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Лютова М. П.
Заглавие: ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ЛАБОРАТОРНА ХЛАДИЛНА КАМЕРА, БАЗИРАНА НА "LAB VIEW"
Ключови думи: виртуална измервателна система, изотермичен транспорт

Абстракт: В доклада са показани някои от специфичните особености на софтуера LabView 7.1 На неговата база е разработен виртуален измервателен инструмент за изследване на термодинамичните процеси в хладилните камери използване в изотермичния транспорт. Този инструмент и разработен за научни изследвания, провеждани в лабораторията на катедра "Железопътна техника" при Технически университет - София.

Библиография

  Издание

  TRANS&MOTAUTO'06, стр. стр. 34,37, 2006, България, Варна, ISBN 954-9322-19-X
  Autors: Velkov, K. H., Krastev, O. M., Lyutova M.P.
  Title: MEASUREMENT SYSTEM FOR LABORATORY REFRIGERATOR BOX BASED ON LABVIEW
  Keywords: virtual measurement system, isothermal transport

  Abstract:

  References

   Issue

   TRANS MOTAUTO'06, pp. 34,37, 2006, Bulgaria, Varna, ISBN 954-9322-19-X

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание