Оригинал (Original)
Автори: Кузманов, Н. И.
Заглавие: Проблеми свързани с компютърното моделиране на образуването на остатъчни напрежения в стоманени отливки
Ключови думи: отливка, леене, остатъчни напрежения, МКE, CAD

Абстракт: Разгледан е процеса на формиране на остатъчни напрежения в метална отливка. Направен е кратък обзор на софтуера за симулиране на остатъчни напрежения и са описани основните проблеми свързани с симулирането им в стоманени отливки.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2012, стр. стр. 203-207, 2012, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 1313-955Х
  Autors: Kuzmanov, N. I.
  Title: Essentials of residual stress computer simulation in steel castings
  Keywords: mold, casting, residual stress, FEM, CAD

  Abstract: The formation of residual stress in steel casting phenomena is discussed. A review of commercially available software for residual stress simulation is made. The most common problems in simulation of residual stress are discussed.

  References

   Issue

   BulTrans-2012, pp. 203-207, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN 1313-955Х

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание