Оригинал (Original)
Автори: Василев, В. А., Дюкенджиев, Г. К.
Заглавие: Относно измерването на отклоненията на формата и разположението на повърхнините и осите на голямогабаритни валове
Ключови думи: голямогабаритни валове, отклонение на формата и разположение

Библиография

  Издание

  XXIV Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014", стр. стр. 411-415, 2014, България, Созопол, ТУ, ISSN 1313-9126
  Autors: Vassilev, V. A., Dukendjiev, G. K.
  Title: About the Measurement of Form and Position Deviations of Large-Scale Shaft’s Surfaces
  Keywords: large-scale shafts, deviation from and position, virtual datum axis

  References

   Issue

   XXIV National Scientific Symposium with International Participation "Metrology and Metrology Assurance 2014", pp. 411-415, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU, ISSN 1313-9126

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.