Autors: Stoilov, V. M., Димитров Ж. Х., Йорданов К. Н.
Title: Osvrt na provacum cvrstoce kosa otvorenih vagona bez vrata I zatvaraca
Keywords: FEM

References

    Issue

    “Zeleznice”, issue 10, 1988, Serbia, “Zeleznice”, ISSN 0350-5138

    Вид: статия в списание