Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л.
Заглавие: Активни напречни стабилизатори и избор на управляващи параметри за тях
Ключови думи: Активен напречен стабилизатори, активно окачване, пневматичн

Абстракт: В публикацията са разгледани различни схеми на активни напречни стабилизатори. Възможностите за използване на различни входни параметри за управление и техните предимства и недостатъци са обсъдени.

Библиография

  Издание

  Транспорт, екология ‐ устойчиво развитие: научно‐техническа конференция с международно участие ЕКО, том 18, стр. стр. 13-27, 2011, България, Варна, ТУ-Варна, ISBN 954-20-00030

  Издателските права се държат от ТУ-Варна

  Autors: Pavlov, N. L.
  Title: Active anti-roll stabilizers and choice of input parameters for them
  Keywords: Active anti-roll stabilizer, active suspension, pneumatic suspension, vehicle stability

  Abstract: In this paper different schemes of active anti-roll stabilizers are described. Possibilities of using different input parameters and their advantages and disadvantages are discussed.

  References

   Issue

   EKO Varna, vol. 18, pp. 13-27, 2011, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISBN 954-20-00030

   Copyright ТУ-Варна

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar