Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Генадиев Г. Б., Кръстев, О. М.
Заглавие: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В ГЛАВНИЯ ВЪЗДУХОПОРОВОД И В СПИРАЧНИТЕ ЦЕЛЕНДРИ НА ВЛАКА
Ключови думи: железопътни спирачни системи, налягане в главния въздухопров

Абстракт: В доклада е извършено прецизиране на функционалната връзка между налягането в главния въздухопоровод на влака и това в спирачните цилиндри на вагоните, коаето ще послужи за извеждане на уточнена формула за изчисляване на коефициента на интензивност на спирачния процес, за различните степени на спиране.

Библиография

  Издание

  ТРАНСПОРТ 2006, стр. стр. VI-23, VI-26, 2006, България, София, ВТУ Тодор Каблешков, ISBN 954-12-0130-Х
  Autors: Velkov, K. H., Genadiev, G. B., Krastev, O. M.
  Title: Experimental researching of the functional impact between main pipe pressure and this in the brake cylinders of the train
  Keywords: railway brakes, brake pipe, pessure

  Abstract:

  References

   Issue

   TRASPORT 2006, pp. VI-23, VI-26, 2006, Bulgaria, Sofia, VTU Todor Kableshkov, ISBN 954-12-0130-Х

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание