Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Slavov, T. N., Kralev, J. K., Christov N., Petkov, P. H.
Title: Control of two-wheeled robot with LQG regulator and H-infinity observer
Keywords: robust control, LQG, H-infinity observer

References

    Issue
    , vol. 2, pp. 275-284, 2016, Bulgaria, ТУ София, ISSN 1311-0829

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Йордан Константинов Кралев