Оригинал (Original)
Автори: Германова-Кръстева, Д. С., Сгефанова Р. Д.
Заглавие: Определяне на обема на извадката при измерване на геометричните характеристики на нишки и тъкани чрез микроскопиране
Ключови думи: неразрушителен анализ, микроскопиране, геометрични характеристики на нишки и тъкани, обем на извадката, доверителна грешка

Абстракт: С помощта система на фирма Motic (Германия), включваща стереомикроскоп, цифрова камера и софтуер за заснемане и измерване на геометричните размери на изображенията са направени дигитални снимки на 12 броя тъкани. Измерени са диаметрите на основните и на вътъчните нишки, както и разстоянията между тях. Определени са необходимите обеми на извадката за получаване на желана точност на резултатите.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади 23-та Научна конференция с международно участие, том 1, стр. стр. 357-365, 2018, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: GermanovaKrasteva, D. S., Stefanova R. D.
  Title: Definition of the sample size by microscopic measuring the geometric characteristics of threads and fabrics
  Keywords: non-destructive analysis, microscopy, geometry of threads and fabrics, sample size, confidence level

  Abstract: With a system of Motic (Germany), including a stereomicroscope, a digital camera, and software for capturing and measuring geometric image sizes, digital images of 12 fabrics were obtained. The diameters of the warp and weft threads, as well as the distances between them, were measured. The required sample sizes are determined to obtain a desired accuracy of the results.

  References

   Issue

   Proceedings, XXIII Scientific Conference with International Participation, vol. 1, pp. 357-365, 2018, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум