Оригинал (Original)
Автори: Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Антонов, С. И.
Заглавие: Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда Част. 2. Резултати от численият експеримент
Ключови думи: филтрациядвуфазни турбулентни струи, математическо моделиране, порьозна среда

Абстракт: Представени са резултати от проведения числен експеримент. Изследвано е влиянието на следните начални параметри: диаметър на праховата фаза, начални скорости на двете фази, пористност на порьозната среда.

Библиография

  Издание

  Научни трудове на Русенски Университет Ангел Кънчев, том 46, брой 1, стр. стр. 87-90, 2007, България, Русе, ISSN 1311-3321
  Autors: Antonov, I. S., Terziev, A. K., Antonov, S. I.
  Title: wo-phase turbulent jet spreading through porous media. Part 2. Results from numerical investigation
  Keywords: filtration; two-phase turbulent jets; mathematical modeling; porous media

  Abstract: Some initial results from implemented numerical experiment are given here. It is varying by initial conditions: admixture diameter, initial velocity of two phases and; weight of the porous media

  References

   Issue

   Proceedings of Ruse University Angel Kanchev, vol. 46, issue 1, pp. 87-90, 2007, Bulgaria, Ruse, ISSN 1311-3321

   Цитирания (Citation/s):
   1. Pushkarov, M., Velichkova, R., Experimental investigation of acid mining water (2020) E3S Web of Conferences, 207, art. no. 02016, DOI: 10.1051/e3sconf/202020702016 PUBLISHER: EDP Sciences, ISSN: 25550403 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание