Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Организационно поведение и култура
Ключови думи: организационно поведение, организационна култура, индивидуал

Абстракт: Книгата представя организационното поведение – тази най-широка по обхват и предмет поведенска дисциплина – като все повече ориентирана към социологическото, мениджърското и културно-антропологическото познание. Съдържанието включва 18 глави. Сред тях са следните: „Социални влияния и личностно взаимодействие: възприемането на другите хора”, Метаспособности: емоционална интелигентност и организационна компетентност”, „Организационен стрес”, „Нови теории за организациите и тяхната култура”, „Организационна етика”.

Библиография

  Издание

  книга, том 1, брой 1, стр. стр. 292 стр., 2007, България, София, Издателство Фабер, ISBN ISBN 978-954-775-771-4

  Издателските права се държат от Изд. Фабер

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Organizational Behavior and Culture
  Keywords: organizational behavior, organizational culture, individual differences, organizational competencies

  Abstract:

  References

   Issue

   book, vol. 1, issue 1, pp. 292 стр., 2007, Bulgaria, Sofia, Faber Publishing House, ISBN ISBN 978-954-775-771-4

   Copyright Изд. Фабер

   Цитирания (Citation/s):
   1. Давидков, Цв. Организационните субкултури като ориентири на ръководната дейност. В: Осма международна конференция „Мениджмънт и инженеринг’10”. Сборник трудове, С., на с. 780. - 2010 - в български издания
   2. Кондев, А. Културен символ и социална стратегия (методологически проблеми на управленските практики). В: Осма международна конференция „Мениджмънт и инженеринг’10”. Сборник трудове, С., на с. 762. - 2010 - в български издания
   3. Георгиева, И. Управление на конфликти в перспективата на организационната комуникация. С., ISBN 978-954-334-178-8, стр. 187. - 2016 - в български издания
   4. Давидков, Цв., Д. Йорданова, Р. Каназирева, И. Гълъбова, Р. Минковски. КУЛТУРНИ ОРИЕНТИРИ НА УПРАВЛЕНИЕТО (евристични възможности на изследователски резултати). МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ17”. С., Изд. на ТУ-София. - 2017 - в български издания
   5. Маринова, Е. Новият статут на приложната етика и какво значение има той за бъдещето на България. В: Глобалните промени и съдбата на България през 21 век. Сб. статиии. С., Изд. BISFRIM, Научен ред. Ив. Кацарски, Б. Градинаров, ISBN 9786199075708, на стр.244-245. - 2017 - в български издания
   6. Лазарова М. К. Изучение мнения персонала об организации и культуре в многопрофильной больнице активного лечения. Журнал Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта,19. № 3. С. 44-52. URL: http://journal.asu.ru/zosh/article/view/8127. - 2020 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   7. Радева, В. Превенция на трудовите конфликти чрез усъвършенстване на администрирането на човешките ресурси. Научни трудове на УНСС. Бр. 3, стр. 51-64. - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   8. Райнова, Т. Анализ на организационната култура с помощта на интрумента за диагностициране OCAI. В: Списание „Социално-икономически анализи“, брой No: 2, стр. 162-172. - 2018 - в български издания

   Вид: книга/глава(и) от книга