Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Организационно поведение и култура
Ключови думи: организационно поведение, организационна култура, индивидуални различия, организационни компетентности

Абстракт: Книгата представя организационното поведение – тази най-широка по обхват и предмет поведенска дисциплина – като все повече ориентирана към социологическото, мениджърското и културно-антропологическото познание. Съдържанието включва 18 глави. Сред тях са следните: „Социални влияния и личностно взаимодействие: възприемането на другите хора”, Метаспособности: емоционална интелигентност и организационна компетентност”, „Организационен стрес”, „Нови теории за организациите и тяхната култура”, „Организационна етика”.

Библиография

  Издание
  книга, том 1, брой 1, стр. стр. 292 стр., 2007, България, София, Издателство Фабер, ISBN ISBN 978-954-775-771-4

  Издателските права се държат от Изд. Фабер

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Organizational Behavior and Culture
  Keywords: organizational behavior, organizational culture, individual differences, organizational competencies

  Abstract:

  References

   Issue
   book, vol. 1, issue 1, pp. 292 стр., 2007, Bulgaria, Sofia, Faber Publishing House, ISBN ISBN 978-954-775-771-4

   Copyright Изд. Фабер

   Вид: книга/глава(и) от книга

   Въведена от: проф. д-р Даниела Василева Сотирова