Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И., Драганов, В. А.
Заглавие: Теглително изпитване на верижен терактор с хидрообемна трансмисия
Ключови думи: Безстепенни хидростатични трансмисии, Верижен трактор, Тегли

Абстракт: Проведено е теглително изпитване на специализиран верижен трактор с безстепенна хидростатична трансмисия в реални пътни условия по метода на теглене на друга натоварваща машина. Построена е опитна теглителна характеристика, където са показани и параметри, характеризиращи загубите на хидростатичното предаване. Направена е оценка на съотношението на различните видове загуби, възникващи при работата на верижна машина с хидростатично предаване, подложена на теглително натоварване.

Библиография

  1. Димитров Й. Н. и Б. И. Гигов, 2000, Автомобилна техника - ръководство за лабораторни упражнения, София, Фабер
  2. Петров В. А., 1988, Гидрообъемние трансмиссии самоходних машин, Москва, Машиностроение

Издание

Научно списание Селскостопанска техника, 6/2001, том XXXVIII, брой 6, стр. стр. 23-27, 2001, България, София, c/o Jusautor, Институт по мелиорации и механизация и Център по научно-техническа информация, ISSN 0037-1718

Издателските права се държат от Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I., Draganov, V. A.
Title: Tractive testing of a crawler tractor featuring a hydrostatic transmission
Keywords: Stepless Hydrostatic Transmissions, Crawler Traktor, Tractive Curve

Abstract: A tractive test of a crawler agricultural tractor with stepless hydrostatic transmission was conducted in road conditions under the method of towing another loading machine. A trial tractive diagram was plotted, where parameters characterizing the duty of the hydrostatic transmission are shown, too. An evaluation was made of the proportions of the various kinds of losses, arising in the operation of a caterpillar machine having hydrostatic transmission, subject to the tractive loading.

References

  1. Димитров Й. Н. и Б. И. Гигов, 2000, Автомобилна техника - ръководство за лабораторни упражнения, София, Фабер
  2. Петров В. А., 1988, Гидрообъемние трансмиссии самоходних машин, Москва, Машиностроение

Issue

Scientific Magazine Agricultural Engineering 6/2001, vol. XXXVIII, issue 6, pp. 23-27, 2001, Bulgaria, Sofia, c/o Jusautor, Institute for Land Reclamation and Agricultural Mechanisation and Centre for Scientific- Technical Information, ISSN 0037-1718

Copyright Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Full text of the publication

Вид: статия в списание