Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И., Хлебарски, Д. А.
Заглавие: Определяне теглото на трактора
Ключови думи: Колесни трактори, оптимално тегло, средно специфично налягане, теглителен фактор, теглителен КПД

Абстракт: В статията се предлага методика за определяне на оптималното експлоатационно тегло на селскостопанските трактори по изчислителен път. Тя е илюстрирана чрез изчисляване на теглото на най-разпространения трактор в България от клас 14 kN с колесна формула 4K2. Изчисленията отчитат ограничителните условия при допустимото буксуване и допустимото средно специфично налягане на движителя върху почвата при извършване на селскостопански работи, за товароносимостта на гумите, за минималните нормални реакции на предния мост, за максимално допустимата стойност на теглителния фактор и т.н. При оптимизирането на теглото се използва програмата Solver, включена в електронната таблица Excel. Разглеждат се различни варианти на експлоатационните условия и се дават препоръки за избор на оптималното експлоатационно тегло на тракторите, съобразно относителния дял на видовете работи, които те извършват в рамките на годишната си заетост.

Библиография

 1. Анилович В. Я. и Ю. Т. Водолазченко, 1976, Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов, Москва, Машиностроение
 2. Гигов Б. и Й. Димитров, 1999, За построяване на теглителната характеристика на трактора, Селскостопанска техника, том 2, стр. стр. 38-42
 3. Гуськов В. В., 1988, Тракторы - теория, Москва, Машиностроение
 4. Димитров Й. Н. и Н. Велев, 1981, Проектиране, конструиране и изчисляване на трактора, София, Техника
 5. Ксеневич И. П, 1988, Об оптимальной масе трактора, Тракторы и сельскохозяйственные машины, том 12, стр. стр. 29-32
 6. Blumenthal R., 1983, Technisches Handbuch - Traktoren, Berlin, VEB Verlag

Издание

Научно списание Селскостопанска техника 5/2001, том XXXVIII, брой 5, стр. стр. 39-43, 2001, България, София, c/o Jusautor, Институт по мелиорации и механизация и Център по научно-техническа информация, ISSN 0037-1718

Издателските права се държат от Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I., Hlebarski, D. A.
Title: Determination of the tractor weight
Keywords: Wheeled tractors, optimal weight, average specific pressure, tractive factor, tractive efficiency

Abstract: The paper proposes a technique for determination of the optimal operating weight of the fram tractors in a calculation-involving way. It is illustrated by calculating the weight of the most widely spread tractor in Bulgaria of class 14 kN with wheeled formula 4K2. The calculations account for the limiting conditions in the admissible slipping and the admissible average specific pressure of the motive unit on the soil for agricultural reasons, for the tyre load-carrying capacity, for the minimum normal reactions on the front axle, for the maximum allowable value of the traction factor, etc. In the optimization of the weight is utilized the program Solver, included in the electronic table Excel. Different options of the service conditions are considered and recommendations are given on the selection of the optimal operating weight of the tractors subject to the relative share of the kinds of works, which they carry out within their annual occupation.

References

 1. Анилович В. Я. и Ю. Т. Водолазченко, 1976, Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов, Москва, Машиностроение
 2. Гигов Б. и Й. Димитров, 1999, За построяване на теглителната характеристика на трактора, Селскостопанска техника, том 2, стр. стр. 38-42
 3. Гуськов В. В., 1988, Тракторы - теория, Москва, Машиностроение
 4. Димитров Й. Н. и Н. Велев, 1981, Проектиране, конструиране и изчисляване на трактора, София, Техника
 5. Ксеневич И. П, 1988, Об оптимальной масе трактора, Тракторы и сельскохозяйственные машины, том 12, стр. стр. 29-32
 6. Blumenthal R., 1983, Technisches Handbuch - Traktoren, Berlin, VEB Verlag

Issue

Scientific Magazine Agricultural Engineering 5/2001, vol. XXXVIII, issue 5, pp. 39-43, 2001, Bulgaria, Sofia, c/o Jusautor, Institute for Land Reclamation and Agricultural Mechanisation and Centre for Scientific- Technical Information, ISSN 0037-1718

Copyright Селскостопанска академия, сп. Селскостопанска техника

Full text of the publication

Вид: статия в списание